Season 1 Episode 1 episode 1

Zero Hour Episode 1 “Pilot” 3 Sneak Peeks

These are three sneak peeks for the series premiere of ABC's new show Zero Hour.