Season 1 Episode 11 episode 11

Vegas Episode 11 “Paiutes” Sneak Peek #1

Check out this sneak peek from Vegas, episode 11 “Paiutes”.