Vegas Episode 11 “Paiutes” Promo

1 year ago, by

January 3, 2013

Check out the promo for Vegas episode 11 “Paiutes” airing next week on CBS.