Season 2 Episode 6 episode 6

Vampire Diaries Season 2 Episode 6 "Plan B" Sneak Peek

Vampire Diaries Season 2 Episode 6 "Plan B" Sneak Peek

The CW has released a sneak peek for next Thursday's episode of the "Vampire Diaries", "Plan B". Jeremy wants 'in' and is willing make alliances to do it :).

"Plan B" airs October 21st.