Season 3 Episode 3 episode 3

2 Broke Girls Season 3 Episode 3 “And The Kitty Kitty Spank Spank” Promo

Take a look at the promo for 2 Broke Girls, season 3 episode 3 “And The Kitty Kitty Spank Spank”.