Season 1 Episode 8 episode 8

Touch Episode 8 "Zone of Exclusion" Sneak Peeks

Here are two sneak peek clips from Touch episode 8, "Zone of Exclusion" airing on FOX this Thursday.