Season 4 Episode 15 episode 15

The Middle Season 4 Episode 15 “Valentine’s Day IV” Photos

The Middle Season 4 Episode 15 “Valentine’s Day IV” Photos

Check out the official promotional photos of The Middle season 4 episode 15 "Valentine's Day IV" -- which airs on Wednesday, Feb. 13 on ABC.

Source: ABC