Season 4 Episode 11 episode 11

The Middle Season 4 Episode 11 “Life Skills” Sneak Peek #2

This is a sneak peek for The Middle, season 4 episode 11 “Life Skills”, airing tonight on ABC.