Season 1 Episode 20 episode 20

The Fosters Episode 20 “Metropolis” 3 Sneak Peeks

ABC FAMILY has released three sneak peeks for The Fosters, episode 20 “Metropolis”.