Season 1 Episode 7 episode 7

Sleepy Hollow Episode 7 “The Midnight Ride” Sneak Peek #1

Enjoy this sneak peek for Sleepy Hollow, episode 7 “The Midnight Ride”.