Season 3 Episode 9 episode 9

Rookie Blue Season 3 Episode 9 “Out of Time” Sneak Peek

Rookie Blue Season 3 Episode 9 “Out of Time” Sneak Peek

ABC has released a sneak peek for Rookie Blue, season 3 episode 9 “Out of Time”, that will air this Thursday.