Season 3 Episode 5 Messy Houses

Rookie Blue Season 3 Episode 5 "Messy Houses" Promo

Rookie Blue Season 3 Episode 5 "Messy Houses" Promo

Check out this promo for Rookie Blue season 3 episode 5 "Messy Houses" airing next Thursday.