Season 2 Episode 6 Illusion

Revenge Season 2 Episode 6 "Illusion" Promo

A family and a wedding under siege. The mighty will fall in Revenge season 2 episode 6 "Illusion".