Season 2 Episode 21 episode 21

Person of Interest Season 2 Episode 21 “Zero Day” Sneak Peek #1

Take a look at the sneak peek for Person of Interest, season 2 episode 21 “Zero Day”.