Season 4 Episode 5 episode 5

Parenthood Season 4 Episode 5 “There’s Something I Need To Tell You…” Sneak Peek

NBC has released a sneak peek for Parenthood, season 4 episode 5 “There’s Something I Need To Tell You…”.