Nikita Season 3 Episode 19 “Self-Destruct” Promo

12 months ago, by

April 20, 2013

Here is the promo for Nikita, season 3 episode 19 “Self-Destruct”.