Nikita Season 3 Episode 13 “Reunion” Promo

1 year ago, by

March 2, 2013

Check out the promo for Nikita season 3 episode 13 “Reunion” featuring an interesting reunion between two enemies.