Nikita Season 3 - "Division" Promo

Entertainment Tonight has released a new promo for the remaining episodes of Nikita, season 3.