Season 1 Episode 18 episode 18

Nikita Episode 18 "Into The Dark" Another Sneak Peek

Check out this new sneak peek for tomorrow's episode "Into The Dark" of Nikita:

Sneak Peek #2: