Season 10 Episode 16 episode 16

NCIS Season 10 Episode 16 "Detour" Promo

Here's the promo for NCIS season 10 episode 16 "Detour" airing next Tuesday on CBS.