Season 5 Episode 12 episode 12

NCIS: Los Angeles Season 5 Episode 12 “Merry Evasion” 2 Sneak Peeks

Two sneak peeks for NCIS: Los Angeles, season 5 episode 12 “Merry Evasion”.