Season 1 Episode 20 episode 20

The Lying Game Episode 20 “Unholy Matrimony” Sneak Peek #3

ABC FAMILY released sneak peek number three for The Lying Game, episode 20, “Unholy Matrimony”.