Season 8 Episode 2 episode 2

4 Sneak Peeks: House Season 8 Episode 2 “Transplant”

Check out these four sneak peek videos for House season 8 episode 2, titled “Transplant”, airing on October 10.