Season 3 Episode 7 episode 7

Hart of Dixie Season 3 Episode 7 "I Run To You" Promo

Lemon encourages Brick to start dating again in Hart of Dixie Season 3 Episode 7 "I Run To You" airing next Monday on The CW.