Season 1 Episode 13 episode 13

Grimm Episode 13 "Three Coins in a Fuchsbau" Promo

Grimm Episode 13 "Three Coins in a Fuchsbau" Promo

Here's the promo for Grimm episode 13 "Three Coins in a Fuchsbau" airing next Friday on NBC.