Season 9 Episode 6 episode 6

Grey's Anatomy Season 9 Episode 6 "Second Opinion" Photos

Grey's Anatomy Season 9 Episode 6 "Second Opinion" Photos

Here are the official promotional photos of Grey's Anatomy season 9 episode 6 "Second Opinion" -- airing on Thursday, Nov. 15th, on ABC.

Source: ABC