Season 8 Episode 7 episode 7

Grey's Anatomy Season 8 Episode 7 "Put Me In, Coach" Promo

Grey's Anatomy Season 8 Episode 7 "Put Me In, Coach" Promo

Check out the promo for ABC's hit drama series Grey's Anatomy season 8 episode 7 "Put Me In, Coach".