Season 8 Episode 18 episode 18

Grey’s Anatomy Season 8 Episode 18 “The Lion Sleeps Tonight” Sneak Peek 5

Grey’s Anatomy Season 8 Episode 18 “The Lion Sleeps Tonight” Sneak Peek 5

Here is a fifth sneak peek for Grey’s Anatomy, season 8 episode 18 “The Lion Sleeps Tonight”, featuring Owen and Cristina.