Season 10 Episode 4 Puttin' on the Ritz

Grey’s Anatomy Season 10 Episode 4 “Puttin’ on the Ritz” Sneak Peek #2

A second sneak peek for Grey’s Anatomy, season 10 episode 4 “Puttin’ on the Ritz” has been released.