Season 10 Episode 4 Puttin' on the Ritz

Grey’s Anatomy Season 10 Episode 4 “Puttin’ on the Ritz” Canadian Promo

Take a look at the canadian promo for Grey’s Anatomy, season 10 episode 4 “Puttin’ on the Ritz”.