Season 8 Episode 5 episode 5

4 Sneak Peeks: Grey’s Anatomy Season 8 Episode 5 “Love, Loss and Legacy”

4 Sneak Peeks: Grey’s Anatomy Season 8 Episode 5 “Love, Loss and Legacy”

We have four sneak peek videos into Grey’s Anatomy season 8 episode 5 ,“Love, Loss and Legacy” - airing this Thursday.