Season 1 Episode 7 episode 7

Glee Episode 7 " Takedown ": Promo Trailer

Glee Episode 7 " Takedown ": Promo Trailer

Here it is, first promo trailer for Glee episode 7 " Takedown " . Check Glee episode 7 <= page for more spoilers!