Season 1 Episode 7 episode 7

Glee Episode 7 " Takedown ": Promotional Photos

Glee Episode 7 " Takedown ":  Promotional Photos

Promotional photos for Glee episode 7 titled as " Takedown ".