Season 3 Episode 3 episode 3

Girls Season 3 Episode 3 “She Said OK” Promo

This is a promo for Girls, season 3 episode 3 “She Said OK”.