Season 2 Episode 9 episode 9

Game of Thrones Season 2 Episode 9 "Blackwater" Promo

Game of Thrones Season 2 Episode 9 "Blackwater" Promo

Here's the amazingly epic promo for Game of Thrones season 2 episode 9 "Blackwater" airing next Sunday on HBO. Only two episodes left this season!