Season 1 Episode 2 episode 2

Flash Forward Episode 2 " White To Play ": 2 Sneak Peeks

Two sneak peeks for Flash Forward episode 2 titled as " White to Play ".