Dexter Season 8 Episode 1 “A Beautiful Day” Sneak Peek #1

10 months ago, by

June 24, 2013

Here is a sneak peek for Dexter, season 8 episode 1 “A Beautiful Day”.