Season 2 Episode 6 episode 6

Chicago Fire Season 2 Episode 6 “Joyriding” Sneak Peeks

NBC has released two sneak peeks for Chicago Fire, season 2 episode 6 “Joyriding”.