Season 1 Episode 6 episode 6

Ben and Kate Episode 6 “Scaredy Kate” 4 Sneak Peeks

Take a look at this four sneak peeks for Ben and Kate, episode 6 “Scaredy Kate”.