Season 5 Episode 17 Fireworks

Awkward Season 5 Episode 17 "Fireworks" Promo

A promo for Awkward Season 5 Episode 17 "Fireworks".