Season 4 Episode 2 Listen to This

Awkward Season 4 Episode 2 “Listen to This” Promo

Here is a promo for Awkward, season 4 episode 2 “Listen to This”, airing on April 22nd.