Season 3 Episode 19 Karmic Relief

Awkward Season 3 Episode 19 “Karmic Relief” Promo

This is a promo for Awkward, season 3 episode 19 “Karmic Relief”.