Season 5 Episode 7 episode 7

Army Wives Season 5 Episode 7 "Strategic Alliances" Promo

Here's the first promotional trailer for Army Wives season 5 episode 7, "Strategic Alliances":