90210 Season 4 Episode 10 “Smoked Turkey” Promo

2 years ago, by

November 16, 2011

First promo for 90210 season 4 episode 10 “Smoked Turkey”.