Season 7 Episode 11 episode 11

30 Rock Season 7 Episode 11 “A Goon’s Deed in a Weary World” Sneak Peek #1

Here is a sneak peek for 30 Rock, season 7 episode 11 “A Goon’s Deed in a Weary World”.